Τήρηση βιβλίων Εταιρίας

500,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

 1. Ενημέρωση λογιστικών διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ Κατηγορίας) της επιχείρησης με συνοπτικά αποτελέσματα ανά μήνα
 2. Σύνταξη και υποβολή των καθιερωμένων δηλώσεων νομικού προσώπου, τέλους χρήσεως, σύνταξης ισολογισμού και δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ ή όπου κριθεί απαραίτητο, υποβολής δηλώσεων τέλους χρήσης (Ν, E3)
 3. Μισθοδοσία πέντε εργαζομένων
 4. Σύνταξη και υποβολή των καθιερωμένων δηλώσεων Παρακρατουμένων φόρων, ΦΠΑ , διασταύρωσης φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) και λοιπών φορολογιών
 5. Παρακολούθηση τροποποιήσεων νομοθεσίας Φορολογικών, θεμάτων και συνοπτική ενημέρωσή σας για τα ισχύοντα σχετικά με την νομοθεσία, τις σχετικές υποχρεώσεις και προθεσμίες.
 6. Καθημερινή Υποστήριξη σε θέματα τιμολόγησης και διακίνησης
 7. Υποστήριξη συστήματος ERP τιμολόγησης αποστολής στο σύστημα MYDATA
 8. Συμβουλευτικές υπηρεσίες συνολικά τριών ωρών, με προηγούμενη προετοιμασία, σενάρια επιχειρηματικών αποφάσεων
 9. Σύνταξη και υποβολή των καθιερωμένων δηλώσεων Εισοδήματος επιχειρηματία (E1,E2)

Πάγια καθαρή αξία αμοιβής: 403,23€ ευρώ ανά μήνα

Συνολική Αξία πλέον ΦΠΑ 24% – 500,00€ ευρώ

Διάρκεια Υπηρεσίας

11 ώρες, μέσος όρος, εργασίας ανά μήνα

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Πάγια Αμοιβή ανά μήνα

Ανάλυση Συνεργασίας

 • Παράδοση παραστατικών και εγγράφων στο γραφείο μας, ή αποστολή μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας SFTP, drive, μέχρι την 12η ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη του μήνα ενημέρωσης που αφορούν
  1. Παραστατικά εσόδων/εξόδων (περ.350 ανά μήνα)
  2. Τα παραστατικά θα παραδίδονται ταξινομημένα, ανά κατηγορία, σε ειδικό Ντοσιέ σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου μας, ή συγκεντρωμένα ηλεκτρονικά σύμφωνα με ειδικές κοινώς αποδεκτές οδηγίες (πχ. ψηφιακής ονοματοθεσίας)
 • Εάν εντός του τριμήνου υπάρχουν περιπτώσεις, 1. παρακράτησης φόρων, 2. Δανείου, 3. Απόδειξης Δαπάνης ή Τιμολογίου Αγοράς, 4. Αλλαγής δραστηριότητας, 5. Συμφωνητικών, 6. Φόρου διαφήμισης, συμφωνείται ότι θα μας ενημερώνετε εγγράφως είτε προ της συναλλαγής είτε το αργότερο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους, άλλως δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν επιπλοκές στην διεκπεραίωση τους.
 • Η επιχείρηση φέρει την αποκλειστικά την ευθύνη πληρωμής μέσω του τραπεζικού συστήματος των πάσης φύσεως εξόδων. Το λογιστικό γραφείο δεν υπεισέρχεται στον τρόπο πληρωμής και δεν δύναται να ασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο στην εφαρμογή των άρθρων 19 και 20 του ν3842/2010.
 • Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την κάλυψη προστίμου που προέρχεται από σφάλμα ή παράλειψη των συνεργατών της. Για σοβαρές περιπτώσεις καλύπτεται με Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Πρόσθετη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών όπως ανάλυση και τεκμηρίωση φοροτεχνικών, ασφαλιστικών εργατικών και επιχειρηματικών θεμάτων , σενάρια επιχειρηματικών αποφάσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λύσεων τεχνολογίας κλπ, 65€/ώρα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
 • Η επιχειρηματίας που αγοράζει την παρούσα υπηρεσία συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση των λογιστικών του βιβλίων/αρχείων. Η παράδοση/παραλαβή στοιχείων αρχείων και δεδομένων της επιχείρησης πελάτη κατά την έναρξη ή λήξη της συνεργασίας γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας λογιστών. Όταν η παράδοση γίνεται μέσω διαδικτύου χρησιμοποιείται ασφαλές κανάλι επικοινωνίας ή και κρυπτογραφία τεχνολογίας PGP/GPG
 • Η παρούσα προσφορά/παραγγελία επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού εφόσον γίνει εγγράφως αποδεκτή, ή αποδεκτή μέσω της πραγματοποίησης αγοραπωλησίας από τον ιστότοπο https://direct.e-accounting.gr

Η τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε συμπληρώστε τυχόν άλλες απαιτήσεις,
ή τροποποιήσεις θα επιθυμούσατε για την παραπάνω υπηρεσία,

1 σε απόθεμα