Όροι Χρήσης

Περιεχόμενα

1. Αντικείμενο των Διαδικτυακών Ιστοτόπων

Οι συνδεόμενοι διαδικτυακοί τόποι https://www.e-accounting.gr, https://www.e-consultancy.gr και https://direct.e-accounting.gr , καλούμενοι στο εξής “ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ”, έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία

ECOM ACCOUNTS Μ.ΕΠΕ καλούμενοι στο εξής “ΕΤΑΙΡΙΑ”, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Αγίας Παρασκευής αρ. 32 , με ΑΦΜ 099373917 /: ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, λειτουργεί ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης:

 • Παροχής Λογιστικών, Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
 • Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής

Οι παραπάνω Διαδικτυακοί Ιστότοποι έχουν αναπτυχθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ και λειτουργούν με σκοπό την παροχή από Η ΕΤΑΙΡΙΑ προς τους χρήστες των “Διαδικτυακών Ιστότοπων” της δυνατότητας λήψης των παραπάνω υπηρεσιών/αγαθών.

2. Γνωστοποίηση και Αποδοχή Γενικών Όρων Συναλλαγών

 • Κατά την διαδικασία πρόσβασης στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους μονομερώς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.
 • Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ εν όλω ή εν μέρει.

3. Προϋποθέσεις Πρόσβασης και Χρήσης

 • Οι παρεχόμενες από Η ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά και μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.
 • Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.
 • Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή του Χρήστη για την λήψη ή/ και διαχείριση των Υπηρεσιών που αιτείται ή λαμβάνει από την ΕΤΑΙΡΙΑ τόσο η διαδικασία όσο και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε για την εγγραφή (register) ή/ και είσοδο (log in) του Χρήστη στην ηλεκτρονική μερίδα του προσδιορίζονται και μπορούν να τροποποιούνται εκάστοτε μονομερώς κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αδυναμία τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας ή/ και εισαγωγής των αιτούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μερίδα ή και στις Υπηρεσίες.

4. Επικοινωνία

 • Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ του ΕΤΑΙΡΙΑ και των χρηστών των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στην ΕΤΑΙΡΙΑ για το σκοπό αυτό.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.
 • Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με Η ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση direct@e-accounting.gr
 • Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας ή και περιγραφή αιτουμενων υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ή/και των υπηρεσιών του ΕΤΑΙΡΙΑ και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.
 • Οι χρήστες αποδέχονται και παρέχουν την άδειά τους στην ΕΤΑΙΡΙΑ να γνωστοποιεί και να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους Τρίτους Παρόχους και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή του αγαθού που επέλεξε ο χρήστης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω στον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».
 • Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την εγγραφή του χρήστη στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΟΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

5. Διαδικασία Τιμολόγησης – Τρόπος Πληρωμής

 • Η τιμολόγηση και περιγραφή τόσο λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών όσο και υπηρεσιών πληροφορικής, όταν πραγματοποιείται εκ των προτέρων χωρίς ειδική επικοινωνία με τον κάθε πελάτη, είναι μια αντικειμενικά δύσκολη, υποκειμενική και αβέβαιη διαδικασία.
 • Προς αυτή την κατεύθυνση, οι τιμές που αναγράφονται στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενη υπηρεσία αποτελούν ελάχιστη εκτίμηση κόστους (με δύο διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης εφάπαξ κόστος ή κόστος ανά ώρα εργασίας) για την κάθε αναγραφόμενη υπηρεσία, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας υπηρεσιών, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ.
 • Κατά την διάρκεια της παραγγελίας ο πελάτης υποχρεούται σε ειδικό πεδίο όχι απλώς να περιγράψει τις ανάγκες του αλλά καλείται να απαντήσει και σε προαπαιτούμενες ερωτήσεις κάθε υπηρεσίας σε ειδικό πεδίο ώστε η παραγγελία να είναι επεξεργάσιμη από την ΕΤΑΙΡΙΑ και να καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες του με το ανάλογο τίμημα.
 • Η δημιουργία και πληρωμή μια παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ την αποδέχεται και θα είναι σε θέση να την εκπληρώσει.
 • Εντός διαστήματος επτά ημερών θα πρέπει τόσο ο ΠΕΛΑΤΗΣ όσο και η ΕΤΑΙΡΙΑ να έχουν έρθει σε συμφωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο direct@e-accounting.gr τόσο για αντικείμενο την περιγραφή και τα απαιτούμενα της παροχής υπηρεσιών.
 • Σε περίπτωση προβλήματος, όπου πχ η συμφωνημένη τιμή παραγγελίας υπηρεσιών δεν αντιπροσωπεύει το αληθινό τίμημα της υπηρεσίας της οποίας πραγματικά έχει ανάγκη ο πελάτης τότε, είτε η ΕΤΑΙΡΙΑ είτε ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναδεικνύει το πρόβλημα ώστε τα δύο μέρη να έρθουν σε συνεννόηση μέσω μηνύματος email από την διεύθυνση direct@e-accounting.gr. Το νέο τίμημα μπορεί να επισημοποιηθεί είτε με πρόσθετη παραγγελία υπηρεσιών είτε με παροχή υπηρεσιών εκτός της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία τότε η παραγγελία θα ακυρωθεί αυτόματα εντός επτά ημερών.
 • Το αντίτιμο κάθε υπηρεσίας εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ σχετικά. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ.
 • Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με την ΕΤΑΙΡΙΑ Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από Η ΕΤΑΙΡΙΑ απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα του ΕΤΑΙΡΙΑ.

6. Διαδικασία Ακυρώσεων – Επιστροφή Χρημάτων

 • Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του στο direct@e-accounting.gr
 • Το αίτημα ακύρωσης από τον ΠΕΛΑΤΗ θα πρέπει να αποσταλεί εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας εφόσον οι υπηρεσίες δεν έχουν ήδη παρασχεθεί απο την ΕΤΑΙΡΙΑ και δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να μην αποδεχθεί μια παραγγελία ΠΕΛΑΤΗ εφόσον η περιγραφή της ζητούμενης προς ανάληψη υπηρεσίας δεν είναι σαφής ή κρίνεται αδύνατο να επιτευχθεί βάσει του αιτούμενου τίμηματος της παραγγελίας (π.χ. Αίτημα Απλής Δήλωσης: Διακοπή Εργασιών με τίμημα 25 Ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση τυχόν πληρωμή επιστρέφεται αυτόματα εντός επτά ημερών.
 • Γενικά Ισχύει ότι εφόσον ακυρωθεί η συναλλαγή εντός του διαστήματος επτά ημερών το τίμημα της αγοράς υπηρεσιών θα επιστραφεί στον ΠΕΛΑΤΗ από την ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω του συστήματος πληρωμών Τρίτου Παρόχου.

7. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Διασφάλιση Απορρήτου

 • Η πρόσβαση στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς την ΕΤΑΙΡΙΑ των στοιχείων που κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑ είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων υπηρεσιών. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΤΑΙΡΙΑ το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑ για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση στοιχεία πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. Επίσης για την διεκπεραίωση κάθε ζητούμενης υπηρεσίας απαιτείται περιγραφή και αιτιολόγηση της υπηρεσίας καθώς και συμπλήρωση προαπαιτούμενων πεδίων για ειδικές πληροφορίες σχετικές με την διεκπεραίωση της κάθε υπηρεσίας. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών.
 • O χρήστης, με την αγορά υπηρεσίας μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, συνεννεί στην επεξεργασία, και την αρχείοθέτηση των προσωπικών του δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
 • O χρήστης, με την αγορά υπηρεσίας μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, συνεννεί στην χρήση αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ως βασικό μέσο επικοινωνίας για την διεκπεραίωση της παροχής των υπηρεσιών που έχει επιλέξει.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί Η ΕΤΑΙΡΙΑ και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.
 • Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στην ΕΤΑΙΡΙΑ αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.
 • Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ (Δικαίωμα πρόσβασης), τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση (Δικαιωμα διόρθωσης καθώς και Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας) ή τη διαγραφή τους (Δικαίωμα διαγραφής), ή την φορητότητα τους σε άλλο πάραχο (Δικαίωμα Φορητότητας), ή την εναντίωση στην δημιουργία ιδιαίτερης κατάστασης (Δικαίωμα Εναντίωσης, παρόλο που οι ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ δεν υποστηρίζουν δυνατότητα λειτουργίας προφιλ ούτε εμπορευματοποιούν τα δεμομένα του χρήστη) , αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση direct@e-accounting.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 • H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στην ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω των ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ως ισχύουν.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.
 • Εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων: Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΕΤΑΙΡΙΑ, είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα του ΕΤΑΙΡΙΑ και του έχουν κοινοποιηθεί (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη από τον Χρήστη.

8. Αποποίηση Ευθύνης

 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την διεκπεραίωση εργασίας η οποία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη μέσω των ειδικών πεδιων που έχουν σημειωθεί στην κάθε παραγγελία υπηρεσίας.
 • Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ του Χρήστη και του ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ “ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (http://www.hobis.gr).

8. Ωράριο Λειτουργείας Γραφείου – Εξυπηρέτηση Πελατών

 • Το επίσημο ωράριο λειτουργίας των κεντρικών γραφείων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και εξυπηρέτησης πελατών είναι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) 10.00 – 18.00
 • Για οποιοδήποτε αίτημα πελάτη υποβάλλεται εκτός του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω e-mail ή τηλεφωνικά μέσω ηχητικού μηνύματος κ.ά.), ως ημερομηνία παραλαβής του θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και βάσει του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου τμήματος που το εξυπηρετεί, όπως αναφέρθηκε στις ανωτέρω παραγράφους.

10. Γενικοί Όροι

 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.
 • Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να απορρίψει την κράτηση / αγορά του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και ΕΤΑΙΡΙΑ διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών